செயற்கை நுண்ணறிவு படைத்த தானியங்கி குப்பை தொட்டி

artificial intelligent ai artificial intelligence definition ai meaning life 3.0 ai technology artificial intelligence meaning ai definition artificial intelligence examples artificial general intelligence artificial intelligence future ai games ai software artificial intelligence ppt elon musk ai ai companies ai ml artificial intelligence companies google ai experiments future of ai artificial intelligence robot types of ai american ai types of artificial intelligence strong ai artificial intelligence article ai startups ai lab ai in education examples of ai general ai ai intelligence robotics and artificial intelligence artificial intelligence in education ai in finance ai a jarvis ai artificial intelligence technology about artificial intelligence elon musk artificial intelligence ai program most advanced ai ai in banking ai system ai 2019 narrow ai ai and ml microsoft artificial intelligence best definition of artificial intelligence toby walsh artificial intelligence in business best ai artificial intelligence in banking norman ai ai in business artificial intelligence healthcare ai in retail amazon artificial intelligence ai ppt the ai first ai ai for dummies infosys nia android ai ai computer tesla ai stephen hawking ai ai security ml ai artificial intelligence for dummies ibm artificial intelligence elon musk ai company ai startup ai as a service ai in manufacturing ai meaning in english artificial intelligence in finance artificial narrow intelligence max tegmark life 3.0 best ai companies human ai super ai trump ai artificial intelligence ppt 2018 real ai ai radiology ai industry artificial intelligence google agi artificial intelligence stephen hawking artificial intelligence ai 100 ethical ai openai elon musk ai for beginners james barrat advanced ai reddit artificial intelligence coursera artificial intelligence data science and artificial intelligence agi ai mckinsey ai about ai chinese ai artificial intelligence systems artificial intelligence for kids coursera ai artificial intelligence radiology big data ai ai and iot use of artificial intelligence uber ai labs ai in english john mccarthy ai pwc ai artificial intelligence for games allen ai alibaba ai artificial intelligence in manufacturing new ai ai financial artificial intelligence for beginners ai in cyber security ai university deloitte ai mit psychopath ai darpa ai ai article alexa artificial intelligence ai tutorials ai in accounting ai types edx artificial intelligence mckinsey artificial intelligence ai today ai and big data nvidia artificial intelligence big data and artificial intelligence elon musk quantum ai artificial intelligence youtube leading ai companies udacity ai strong artificial intelligence artificial intelligence 2018 global ai ai in the workplace john mccarthy artificial intelligence artificial intelligence 2019 artificial intelligence in accounting artificial intelligence in retail software ai artificial intelligence definition psychology apple artificial intelligence forbes ai artificial intelligence is different types of ai information about artificial intelligence google deepmind ai free ai software personal ai artificial emotional intelligence mind ai gartner ai ai in ecommerce ai software for pc first artificial intelligence ai netflix reality ai quantum artificial intelligence artificial intelligence website aws artificial intelligence reddit artificial bosch ai ai automotive artificial intelligence online best artificial intelligence intel artificial intelligence emotional ai calum chace artificial intelligence in computer science automotive artificial intelligence can ai ai travel ai agriculture siri artificial intelligence human centered ai tesla artificial intelligence artificial intelligence games deloitte artificial intelligence pwc artificial intelligence ai and education explain artificial intelligence artificial intelligence university artificial intelligence in computer artificial intelligence quora industrial ai artificial intelligence industry google ai healthcare use of ai artificial intelligence psychology artificial intelligence today is ai artificial intelligence and healthcare artificial intelligence cyber security ai and the future of work centre for artificial intelligence and robotics ai experiments google elon musk openai simple ai artificial intelligence 101 ai house sap artificial intelligence elon musk joe rogan ai artificial intelligence in the workplace automotive ai human level ai adobe artificial intelligence famous ai mit sloan artificial intelligence artificial intelligence in recruitment artificial intelligence programming for beginners watson artificial intelligence google intelligence artificial intelligence in medical field artificial intelligence security examples of artificial intelligence software quantum intelligence clinc ai elon musk and ai bill gates ai alan turing artificial intelligence huawei artificial intelligence ai operating system ai & ml big data artificial intelligence ai assistants preparing for the future of artificial intelligence artificial engineering azure artificial intelligence 2019 ai ai in everyday life ai machines latest technology in artificial intelligence artificial intelligence powerpoint latest ai technology big ai kpmg ai examples of artificial intelligence in business ai and data science insight ai artificial intelligence artificial intelligence software ai paintings artificial intelligence and life in 2030 all about artificial intelligence musk ai agi intelligence flex ai different types of artificial intelligence best artificial intelligence software ai in sales siemens ai oracle artificial intelligence artificial intelligence vector common ai eu ai bill gates on ai artificial intelligence and education sas artificial intelligence ai farming jp morgan ai artificial intelligence in banking ppt companies using ai artificial intelligence and games artificial intelligence in civil engineering googles ai wired ai cb insights ai 100 ted artificial intelligence ai data science amazon ai recruitment ai in 2019 companies using artificial intelligence edx ai ai in daily life latest ai kai fu lee 60 minutes ai for good microsoft omega ai foundations of artificial intelligence artificial intelligence agriculture ai in advanced artificial intelligence the artificial intelligence national security commission on artificial intelligence best ai software carnegie mellon artificial intelligence ai congress canadian ai companies bbc artificial intelligence artificial intelligence technology today strong ai examples element of ai harvard artificial intelligence artificial intelligence in healthcare past present and future new ai technology virtual ai google ai education ai work artificial intelligence operating system the business of artificial intelligence building ai examples of artificial intelligence in games artificial in artificial intelligence in mechanical engineering ai google education ai information life ai best ai startups google experiments ai ai and accounting ai problem artificial intelligence netflix artificial general intelligence examples 2018 ai healthcare ai companies spell ai data and ai ai for small business finance ai ai for industry ai technology companies ai and finance mind reading ai ey artificial intelligence artificial intelligence in malay mycin in artificial intelligence salesforce artificial intelligence cyber ai strong artificial intelligence is article intelligence best ai games ai meaning in computer artificial intelligence journals microsoft tay ai quantum ai musk creating ai joe rogan elon musk ai concept of artificial intelligence discover ai artificial intelligence european commission ai for pc european commission artificial intelligence all about ai artificial intelligence in human resource management ai in banking sector raspberry pi artificial intelligence chinese ai companies ai and security public ai companies data science artificial intelligence ai technology meaning artificial intelligence data new artificial intelligence latest artificial intelligence publicly traded ai companies ai and games artificial inte kpmg artificial intelligence ai mooc artificial intelligence in the 21st century first artificial intelligence robot artificial intelligence elsevier ai 2020 you ai russell and norvig artificial intelligence a modern approach bill gates artificial intelligence ai diagnostics adaptive ai artificial intelligence in aviation artificial intelligence and psychology microsoft ai tay ai replace human artificial intelligence as a service ai buzzwords artificial intelligence in everyday life stephen hawking intelligence most advanced ai 2018 microsoft ai agriculture 4 artificial intelligence nature ai human level artificial intelligence google ai death foundations of ai ai in the medical field self programming ai ai science ai experiments with google artificial intelligence meaning in urdu ieee artificial intelligence ai in iot artificial intelligence simple definition ai computer science 3 types of ai xinhua ai ai in warfare human artificial intelligence artificial intelligence and accounting ai financial advisor the first ai artificial intellect artificial intelligence e baidu artificial intelligence artificial intelligence meaning in telugu artificial ai human like ai tegmark life 3.0 ai can hr and ai artificial intelligence in business management max tegmark ai google appointment ai ai in engineering asi artificial intelligence use of ai in healthcare artificial intelligence in auditing pro ai ai and banking norman psychopath ai ecommerce ai artificial intelligence in education ppt ai in it modern ai list of artificial intelligence companies ai software examples simple ai program oreilly ai 5g artificial intelligence artificial artificial intelligence ai 2.0 iot and artificial intelligence conversational artificial intelligence ai in education sector artificial intelligence in management oecd artificial intelligence true artificial intelligence google ai for good openai salaries secure ai labs artificial intelligence google scholar google ai program artificial intelligence by example deepmind company artificial intelligence in food industry the future of robotics and artificial intelligence ai and business ai startups 2018 ai and radiology ai for agriculture peter norvig ai level ai artificial intelligence meaning in marathi nick bostrom ai reshaping business with artificial intelligence explain ai google quantum ai lab the quest for artificial intelligence ai 2030 examples of artificial intelligence in education iot artificial intelligence ai cardiology knowledge in ai use of artificial intelligence in cyber security ai at home ibm watson artificial intelligence current ai ai developments infosys ai quantum computing artificial intelligence ai in defence ai as self aware artificial intelligence ai google experiments artificial i 3 types of artificial intelligence artifical intelligence definition list of artificial intelligence ai and human ppt ai autonomous intelligence ai sites deep intelligence real artificial intelligence ai in action artificial intelligence hr stephen hawking about ai ai with google companies working on ai artificial intelligence and the future of accountancy head of ai unity artificial intelligence deepmind nhs ai w artificial intelligence accenture ai in real life ai field most intelligent ai artificial intelligence and security ai public companies artificial intelligence technologies list elon musk deepmind future of artificial intelligence in banking ai programming for beginners ai in energy ai and cyber security artificial science ai in c++ wired artificial intelligence artificial intelligence gartner eliza artificial intelligence ai in mining digital super intelligence eu artificial intelligence best artificial intelligence companies ai in higher education quantum artificial intelligence lab ai journals companies working on artificial intelligence most advanced artificial intelligence ai examples in real life mark cuban ai uber artificial intelligence ai in asset management probabilistic artificial intelligence matlab artificial intelligence largest ai companies ai asset management peter norvig artificial intelligence artificial intelligence and finance john mccarthy artificial intelligence definition agi artificial general intelligence ai accounting software hinton ai artificial intelligence and business intelligent systems examples artificial intelligence in energy and utilities ai companies asx ai in 2018 elon musk ai joe rogan objectives of artificial intelligence leading companies in ai ethical artificial intelligence artificial intelligence in financial markets artificial intelligence machines artificial intelligence in telugu ai in manufacturing examples minsky marvin internet of things and artificial intelligence examples of ai in everyday life artificial intelligence in accounting and auditing best ai websites automatic intelligence artificial intelligence degrees the economist artificial intelligence artificial intelligence in retail business united nations artificial intelligence spotify artificial intelligence ai primer an artificial intelligence leading ai augmented intelligence examples ai daily famous artificial intelligence rpa artificial intelligence artificial intelligence healthcare companies artificial intelligence description augmented reality and artificial intelligence goldman sachs artificial intelligence putin ai capgemini ai ai and artificial intelligence in chemical engineering best university for artificial intelligence artificial intelligence industry 4.0 artificial intelligence software for pc super intelligent ai cb insights ai henry kissinger artificial intelligence future of artificial intelligence ppt artificial intelligence in electrical engineering ai in wealth management walmart artificial intelligence ai technology company pentagon ai artificial intelligence in mis shell ai cyber security and ai ai and the future ai to ai deepmind uk artificial intelligence in banking industry list of ai examples of artificial intelligence in everyday life artificial intelligence in warfare artificial intelligence for europe ai ios life 3.0 by max tegmark artificial intelligence work google ai deepmind minsky ai new google ai artificial intelligence in the classroom ai in workplace autonomous artificial intelligence first ai program microsoft ai program bcg artificial intelligence robotics and artificial intelligence article canadian ai companies tsx mit ai program hawking ai ai consultants google healthcare ai need of artificial intelligence ai in hospitality quantum computing and artificial intelligence openai musk artificial intelligence now automotive artificial intelligence gmbh the guardian artificial intelligence waht is ai microsoft ai farming townew trash can townew t1 townewest townew bin townewest hoa townew trash can review townew garbage can townew trash townew t1 trash can townew refill townew t1 smart trash can townew bags townew bin uk townew canada townew smart trash can townew discount code townew smart dustbin townew garbage box townew garbage bag xiaomi townew garbage bag xiaomi mijia townew nownews nownews live nownews hk newsnow chelsea newsnow liverpool newsnow arsenal nownews barcelona newsnow nigeria newsnow leeds newnownext townew review townew replacement bags thùng rác townew townew self-changing trash can xiaomi townew smart bin townew xiaomi xiaomi townew smart trash can xiaomi townew smart trash xiaomi townew smart bin review xiaomi townew t1 smart trash can xiaomi townew review xiaomi townew smart dustbin xiaomi to new trash can townew youtube tow new york city restaurant tow new york xiaomi youpin townew youpin townew townew t1 price townew t1 touchless townew t1 white townew t1 refill towne 8 towne 8 movie towne 8 prices towne 8 crossing towne 8 grant park towne 8 listings towne 8 star wars towne 8 winnipeg towne 8 wpg towne 8 movie pricesbig bit tech big bit news big bit tech tamil big bit news tamil technology news technology news today technology news app technology news 2018 technology news websites technology newsletters technology news articles technology newsletter template technology news and trends technology news ai technology news august 2018 technology news api technology news and updates the technology news the news technology articles newest technology science an technology news is a newspaper technology technology news blogs technology news bbc technology news boston technology news bangla technology news best website technology news business technology news bloomberg technology news bengali technology news blogspot technology news best technology news channel technology news canada technology news cnet technology news chicago technology news china technology news computer technology news current technology news computer science technology news.com technology news daily technology news dubai technology news developers technology news daily mail technology news december 2017 technology news drones technology news definition technology news database technology news dallas technology news data technology news europe technology news electrical engineering technology news english technology news email subscription technology news economic times technology news extra technology news education technology news everyday technology news easy english technology news egypt e news technology e newspaper technology e commerce technology news technology news emails technology news forbes technology news for it professionals technology news for today technology news forum technology news facebook pages technology news facebook technology news for developers technology news fox technology news global technology news gadgets technology news gujarati technology news guardian technology news germany technology news ghana technology news games technology news geek technology news government technology news healthcare technology news hindi technology news hindustan times technology news headlines in hindi technology news hindu technology news hacking technology news huffington post technology news health technology news india technology news in spanish technology news in 2018 technology news in hindi technology news in nigeria technology news in bengali technology news july 2018 technology news june 2018 technology news japan technology news java technology news july 2017 technology news journal technology news january 2018 technology news jobs technology news january technology news jan 2018 technology news kenya technology news kannada technology news khmer technology news korea tech news kenya korean tech news tech news keywords tech news kerala tech news kaspersky tech news kolkata k-12 technology news k-one technology berhad news technology news live stream technology news latest technology news live technology news london technology news logo technology news latest inventions technology news last week technology news latest in software technology news latest gadgets l&t technology news l&t technology services news l&t technology latest news technology news mit technology news magazines technology news malayalam technology news malaysia technology news middle east technology news media technology news mobile technology news magazine online technology news myanmar technology news may 2018 technology m&a news technology news nigeria technology news nz technology news now technology news news technology news ndtv technology news nepal technology news network technology news new york times technology news nbc tech news nepal science n technology news technology news of the day technology news of 2018 technology news of india technology news of world technology news of june 2018 technology news of this week technology news on whatsapp technology news october 2017 technology news of pakistan technology of news technology of newspaper latest on technology news misuse of technology news list of technology news websites articles on technology news future of technology news importance of technology news example of technology news sources of technology news technology news philippines technology news pakistan technology news portal technology news papers technology news paper india technology news pdf technology news programming technology news phones technology news publications technology news quora technology news quiz technology news qatar tech news quiz tech news qualcomm tech news quartz news techquickie latest technology news quiz science and technology news quiz interglobe technology quotient news technology news rss technology news radio technology news reuters technology news reviews technology news rss feed url technology news rss feed with images technology news robots technology news recent technology news report technology news story technology news shows technology news summer 2018 technology news subscription technology news sites best technology news south africa technology news singapore technology news software u.s technology news today's technology news technology news tv shows technology news today 2018 technology news the verge technology news today india technology news tamil technology news today in hindi technology news telugu technology news tagalog technology news updates technology news usa technology news uk technology news updates daily technology news urdu technology news uae technology news us technology news uganda technology news urdu today urdupoint technology news technology news video technology news video channel technology news verge technology news video games technology news vr technology news vancouver technology news vietnam technology news viral tech news video stream tech news video podcast technology news wsj technology news wired technology news weekly technology news world technology news whatsapp group technology news worldwide technology news whatsapp group link technology news wikipedia technology news websites india tech news xiaomi tech news xbox tech news xml technology news iphone x tech news iphone x tech news rss xml tech news website crossword tech news site crossword siriusxm tech news xg technology news technology news youtube technology news yesterday technology news yahoo tech news youtube tech news youtube channel tech news yahoo tech news yorkshire tech news ycombinator latest technology news youtube technology news zimbabwe technology news zambia technology news zdnet technology news za technology news new zealand zebra technology news tech-news 2013/03 tech-news 2012/03 technology news 1997 technology news 1998 technology news 1987 technology news 1992 technology news 1995 technology news 1989 technology news 1993 technology news 1978 technology news 1991 news18 tech formula 1 technology news technology news 2018 june technology news 2020 technology news 2016 technology news 2015 technology news 2014 technology news 2013 technology news 2012 technology news 2007 technology news 2010 fox 2 news technology technology news 3d printer tech news 360 tech news 3d printing tech 3 news 3d technology news 3m technology news top 3 technology news 4g technology news channel 4 news technology channel 4 news technology correspondent technology news 4 tech news 5g 5 technology news tech news 2008/5 top 5 technology news websites king 5 news technology fox 5 news technology technology news iphone 7 tech news iphone 7 ibn7 tech news nanotechnology 7 news 7 news technology abc 7 news technology technology news iphone 8 tech news iphone 8 technology 9 news tech 9 news hologram technology 92 news 9 news technology tech news tech news today tech news website tech news app tech newsletter tech news podcast tech news world tech news weekly tech news this week tech news sites tech news apple tech news api tech news austin tech news and reviews tech news ai tech news asia tech news august 2018 an tech news m&a tech news a latest tech news tech news a test tech news blogs tech news bbc tech news bay area tech news boston tech news briefing tech news best sites tech news bloomberg tech news blockchain tech news bd tech news bangla b.tech news in hindi b tech news in pakistan ksou b tech news b tech latest news in pakistan hec b tech news distance b tech news iit b tech news mdu b.tech news b.tech employment news b tech degree news tech news cnet tech news cnn tech news canada tech news chicago tech news channel tech news china tech news computers tech news cyber security tech news california tech news cloud tech news dc tech news digest tech news denver tech news daily podcast tech news database tech news daily email tech news dubai tech news description tech news deutsch fond d'écran tech news test fond d'ecran tech news et test tech news europe tech news e3 tech news economic times tech news email subscription tech news everyday tech news english tech news engadget tech news elon musk tech news email tech news education e tech news in bangla e tech express news tech news feed tech news forbes tech news facebook tech news for today tech news forum tech news finance tech news for developers tech news for business tech news for it professionals tech news for youtube tech news gpu tech news gaming tech news github tech news global tech news gadgets tech news ghana tech news germany tech news guardian tech-news.gr tech news hindi tech news hacking tech news hardware tech news html template tech news hindi mai tech news hindi ndtv tech news hindustan times tech news huffington post tech news how to tech news h tech news india tech news iit tech news intel tech news in hindi tech news iphone tech news instagram tech news in silicon valley tech news in spanish tech news in tamil tech news in telugu us i tech news tech news i hindi tech news june 2018 tech news july 2018 tech news july tech news japan tech news jagran tech news june tech news java tech news july 2017 tech news january 2018 tech news jobs tech news kenya tech news kerala tech news kannada korean tech news tech news keywords tech news kaspersky tech news kolkata tech news karachi technology news kenya technology news khmer k-tech news tech news latest tech news live tech news los angeles tech news live stream tech news linux tech news last week tech news linus tech news la tech news logo l&t tech services news tech news mobile tech news magazine tech news media tech news microsoft tech news mit tech news mashable tech news malayalam tech news malaysia tech news may 2018 tech news middle east m.tech stipend news tech m latest news montana tech m news techm layoff news tech news m.jagran tech news now tech news nyc tech news ndtv tech news new york times tech news npr tech news networking tech news newsletter tech news nvidia tech news netflix science n tech news tots n tech newsletter n power tech news science n technology news tech news of the day tech news online tech news of the week tech news oregon tech news of india tech news on whatsapp tech news of 2018 tech news hospice tech news on ai o que é tech news tech news publications tech news pittsburgh tech news philadelphia tech news podcast daily tech news podcast reddit teche news paper in st.martinville tech news pakistan tech news philippines tech newspaper tech news quora tech news qatar tech news qualcomm tech news quiz tech news quartz technology news quiz news techquickie latest technology news quiz virginia tech quarterback news texas tech quarterback news tech news radio tech news roundup tech news reuters tech news register tech news rss feed url tech news recent tech news reviews tech news research tech news site crossword tech news seattle tech news security tech news silicon valley tech news san francisco tech news stories tech news stocks tech news sites reddit s news tech scan u.s air force tech news u.s army tech news u.s navy tech news u.s military tech news tech news twitter tech news the verge tech news today reddit tech news tube tech news today cancelled tech news twitter accounts tech news ticker tech news the information at&t tech news t mobile tech news tech news uk tech news usa tech news update tech news us tech news urdu tech news uae tech news uganda tech news uber tech news ukraine tech news update in hindi tech news video tech news verge tech news video stream tech news vr tech news vancouver tech news virus tech news video podcast tech news vietnam tech news blog tech news viral v a tech wabag news tech news wired tech news wsj tech news widget tech news without politics tech news websites india tech news whatsapp group tech news xiaomi tech news xbox tech news xml tech news iphone x siriusxm tech news technology news iphone x xrp tech news x ray tech news tech news youtube tech news youtube channel tech news yahoo tech news yorkshire tech news ycombinator technology news youtube technology news yahoo technology news yesterday best tech news youtube channels tech news zdnet tech news zimbabwe hi tech zee news zen tech news zensar tech news zee tech news zebra tech news zee tech news hindi zhiyun tech news tech-news 2013/03 tech-news 2012/03 tech-news nr. 2015/04 tech news 18 tech news 118 tech news 1999 tech news 1997 tech news 1911 wpi tech news 18 hindi tech news 1998 tech news 1987 tech news 1992 technology news 1997 formula 1 tech news level 1 tech news patriot 1 tech news tech news 2016 tech news 24 tech news 2019 tech news 2018 june tech news 2014 tech news 24h tech news 2008 tech news 2015 tech news 2009 tech 2 news tech news 360 tech news 3d printing technology news 3d printer tech 3 news yamaha tech 3 news motogp news tech 3 360 tech news hindi monster yamaha tech 3 news 3d tech news top 3 technology news motogp tech 3 news technology news 4 kron 4 news tech report channel 4 news tech tech news 5g tech news 2008/5 5 technology news tech 5 newsletter top 5 tech news websites top 5 tech news app top 5 tech news of the day top 5 technology news websites channel 5 news tech guy channel 5 news tech report ktla 5 news tech report fox 6 news tech report liputan 6 tech news tech news iphone 7 ibn7 tech news technology news iphone 7 24/7 tech news abc 7 news tech tech news iphone 8 technology news iphone 8 iphone 8 tech news fox 8 news tech report tech 9 news technology 9 news 9 news tech guy

Artifical Intteligent தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தானியங்கி முறையில் தொழில்படும் பல சாதனங்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் கானப்படுகின்றது. இது மனிதனின் பாதி வேலைப்பழுவை குறைத்துள்ளது எனலாம்.


அந்த வகையில் தற்போது தானியங்கி குப்பை கூடை ஒன்று அண்மையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு கண்டுபிடிப்பாளர்கள் TOWNEW என பெயரிட்டுள்ளனர்.இது மனித அசைவை வைத்து செயற்படுவதால் மனிதனின் செயல்பாடு இதன் அருகில் அதாவது 35cm தூரத்தில் இருக்கும் போது இதன் மூடி தானாகவே திறந்து கொள்கின்றது.


இந்த குப்பை கூடையானது 15 1/2 லீட்டர் கொள்ளளவை கொண்டது. இதில் ifrrared சென்சர் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.


இந்த இலத்திரனியல் குப்பை தொட்டியினை 10 மணித்தியாலங்கள் மின்னேற்றினால் தொடர்ச்சியாக 1 மாத காலத்திற்கு இயங்கும் தன்மை கொண்டது. இதில் 2000mah மின்கலம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.நன்றி
தமிழால் இணைவோம்
BIG BIT TECH
Post a Comment

Previous Post Next Post